Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NJ MOBILITY SERVICES

 

Artikel 1 – NJ Mobility Services

NJ Mobility Services is de als eenmanszaak in het
handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming, gevestigd
te 5171 XM Kaatsheuvel aan de Hugo van der Goesstraat 18. NJ Mobility Services
is bereikbaar per e-mail op nick@njmservices.nl en telefonisch op +31 13 210 10
45.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid, offertes en overeenkomsten


 1. Deze algemene
  voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en
  overeenkomsten die u met NJ Mobility Services aangaat, alsmede op alle
  aanvullende- en vervolgopdrachten die NJ Mobility Services voor u uitvoert.

 2. Indien één of
  meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) die u met NJ
  Mobility Services heeft gesloten nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen
  partijen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of
  vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk
  het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen.
  De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze algemene
  voorwaarden of de overeenkomst(en) tast de rechtsgeldigheid van de overige
  bepalingen niet aan.

 3. Aanbiedingen
  en offertes die NJ Mobility Services aan u doet zijn vrijblijvend en gelden,
  tenzij anders is overeengekomen, 14 kalenderdagen. NJ Mobility Services is niet
  gebonden aan algemeen en niet aan u geadresseerde informatie of aanbiedingen,
  al dan niet gedaan op het internet of op haar website. U kunt aan zulke geen
  rechten ontlenen, tenzij deze direct aan u zijn gericht.

 4. Een
  overeenkomst komt eerst tot stand door tijdige acceptatie hiervan. NJ Mobility
  Services zal de totstandkoming van de overeenkomst aan u bevestigen.

 5. Eventuele
  afwijkingen van deze algemene voorwaarden, een afwijkende aanvaarding van een
  aanbod of een afwijking van de gesloten overeenkomst gelden slechts wanneer
  deze schriftelijk door NJ Mobility Services worden geaccepteerd.

 6. NJ Mobility
  Services heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst nadere
  voorwaarden of eisen te stellen die voor een goede uitvoering van de
  overeenkomst dienstig zijn.

 

Artikel 3 – Uitvoering overeenkomst


 1. NJ Mobility
  Services zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen en inzicht uitvoeren
  en hierbij de eisen van goed opdrachtnemerschap in acht nemen.
  (Uitvoerings)termijnen die NJ Mobility Services hanteert zijn slechts
  indicatief en niet bindend.

 2. NJ Mobility
  Services mag – zonder dat hiervoor uw toestemming is vereist – bij de
  uitvoering van haar diensten gebruikmaken van derden. NJ Mobility Services is
  ook in dat geval verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de uitvoering van
  de overeengekomen diensten.

 3. NJ Mobility Services
  is voor een goede uitvoering van haar dienstverlening afhankelijk van de
  informatie en uiting van wensen die u hierover aan NJ Mobility Services
  verstrekt. U bent verplicht alle informatie die zij redelijkerwijs nodig heeft
  voor een goede dienstverlening, gevraagd en ongevraagd, te verschaffen
  uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden.
  Hieronder wordt in ieder geval begrepen de specificatie van de opdracht en het
  voor de opdracht vereiste rijbewijs. NJ Mobility Services heeft het recht haar
  dienstverlening op te schorten totdat u aan deze verplichting heeft voldaan. NJ
  Mobility Services is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in
  de informatie die u aan haar verstrekt.

 4. NJ Mobility
  Services heeft het recht haar prestaties op te schorten en/of de overeenkomst
  met u te beëindigen indien uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk of
  blijvend) niet (meer) mogelijk is als gevolg van overmacht.

 5. Indien de
  opdracht wordt uitgevoerd in een auto die niet in beheer van NJ Mobility
  Services is, dient u er zorg voor te dragen dat u het recht heeft de auto te
  (doen) gebruiken, de auto voldoet aan alle eisen die de wet- en regelgeving
  hieraan stellen, de (veiligheids)eisen die hieraan redelijkerwijs te stellen
  zijn (mede) vanuit het oogpunt van deugdelijk en volledig onderhoud, het
  voertuig gedurende de looptijd van de overeenkomst all-risk verzekerd is en ten
  behoeve van de auto een inzittendenverzekering is afgesloten. Ook dienen u en
  de overige inzittenden zich te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving
  te houden. Indien zulks niet (langer) het geval is heeft NJ Mobility Services
  het recht haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling


 1. Tenzij
  uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen en tarieven
  exclusief btw, heffingen van overheidswege, autokosten, brandstofkosten,
  parkeerkosten, kosten voor noodzakelijk openbaar vervoer, reiskosten van en
  naar de bestemming alwaar de diensten worden uitgevoerd, overnachtingskosten
  bij meerdaagse opdrachten en andere kosten die verband houden met de
  gebruikmaking van een voertuig.

 2. NJ Mobility
  Services maakt voorts aanspraak op:

  1. Indien de
   opdracht wordt uitgevoerd in uw auto en/of de opdracht op uw locatie start: de
   reiskosten van en naar uw locatie;

  2. De wachttijd
   die de chauffeur wachtend ten behoeve van u doorbrengt;

  3. Vergoeding
   van de door haar gemaakte overnachtingskosten indien sprake is van een
   meerdaagse opdracht (d.w.z.: meer dan 9 rijuren op een dag);

  4. Vergoeding
   van maaltijdkosten indien de opdracht ten minste 8 uren in één etmaal in beslag
   neemt;

  5. Vergoeding
   van de pauzetijd indien de opdracht meer dan 3 (aaneengesloten) uren duurt. Per
   3 uur wordt 15 minuten pauze gerekend;

 3. NJ Mobility
  Services heeft het recht haar prijzen éénmaal per jaar te indexeren waarbij
  2021=100. U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of beëindigen indien
  de prijsstijging daardoor groter is dan 15%.

 4. Betaling
  dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 kalenderdagen na
  de factuurdatum middels girale betaling.

 5. NJ Mobility
  Services is gerechtigd een borgsom en/of voorschot op het te factureren bedrag
  te verlangen van maximaal 50% van de overeengekomen prijs. NJ Mobility Services
  heeft het recht haar prestatie op te schorten totdat u het in rekening
  gebrachte voorschot en/of borgsom heeft betaald.

 6. Indien u
  niet, niet volledig of niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet heeft NJ
  Mobility Services het recht haar prestatie op te schorten. Indien de uiterste
  betaaldatum is verstreken zal NJ Mobility Services zal u éénmaal een
  betalingsherinnering sturen. Na omgaande van de in de betalingsherinnering
  genoemde termijn verkeert u in verzuim. U bent dan, naast de gefactureerde
  hoofdsom, ook de rente en incassokosten verschuldigd. Indien u consument bent
  geldt hiervoor de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten tot
  het wettelijk maximum. Indien u geen consument bent geldt een rente van 12% en
  incassokosten van 20% over de hoofdsom met een minimum van € 200,00.

 

Artikel 5 – Annuleren en (voortijdig) beëindigen van de
overeenkomst


 1. Indien u de
  overeengekomen werkzaamheden wenst te annuleren dient u dit ten minste 48 uren
  voor de beoogde aanvangsdatum aan NJ Mobility Services te melden. Annulering
  geschiedt in dat geval kosteloos. Indien de annulering later plaatsvindt bent u
  een vergoeding verschuldigd van;

  1. 25 % van de
   overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 48 uren of tussen 48 en 24
   uren voor de beoogde aanvangsdatum;

  2. 50 % van de
   overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 24 uren of tussen 24 en
   12 uren voor de beoogde aanvangsdatum;

  3. 75 % van de
   overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 12 uren of tussen 12 en 6
   uren voor de beoogde aanvangsdatum;

  4. 100% van de
   overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 6 uren of tussen 6 en 0
   uren voor de beoogde aanvangsdatum;

 2. Iedere partij
  heeft het recht een overeenkomst (tussentijds) te ontbinden indien de andere
  partij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling is
  verleend, onder bewind of curatele is gesteld, het bedrijf of de
  bedrijfsvoering beëindigt, of een der partijen de verplichtingen uit hoofde van
  de overeenkomst ook na aanmaning niet nakomt.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid


 1. NJ Mobility
  Services is slechts aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt indien
  en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of
  nalatigheid van de zijde van NJ Mobility Services of door haar ingeschakelde
  derden. Indien en voor zover NJ Mobility Services aansprakelijk is, is zij
  slechts gehouden de directe schade te vergoeden tot een maximum van de door de
  aansprakelijkheidsverzekering van NJ Mobility Services aan haar uitkeert, dan
  wel, indien geen uitkering plaatsvindt, tot maximaal de factuurwaarde over de
  afgelopen 12 maanden.

 2. Indien u
  meent dat NJ Mobility Services aansprakelijk is voor enige schade, dien u dit
  zo spoedig mogelijk na ontdekking hiervan, uiterlijk binnen 14 dagen na
  ontdekking of 60 dagen na het ontstaan van de schade, aan NJ Mobility Services
  te melden, een en ander op straffe van verval van recht op schadevergoeding.

 3. U vrijwaart NJ
  Mobility Services voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering
  van de overeenkomst schade lijden of stellen te lijden.

 

Artikel 7 – Juridische bepalingen


 1. Op de
  rechtsverhoudingen die u met NJ Mobility Services heeft is uitsluitend Nederlands
  recht van toepassing.

 2. Indien er
  tussen partijen een geschil ontstaat spannen partijen zich in om tot een voor
  beide partijen passende oplossing te zorgen. Indien zulks onverhoopt niet
  mogelijk is, is de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant
  bevoegd kennis te nemen van het geschil.

 

— Algemene Voorwaarden NJ Mobility Services — Versie mei 2022 —

 

×