Skip to content

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN NJ MOBILITY SERVICES

 

Artikel 1 – NJ Mobility Services

NJ Mobility Services is de als eenmanszaak in het handelsregister van de Kamer van Koophandel ingeschreven onderneming, gevestigd te 5171 XM Kaatsheuvel aan de Hugo van der Goesstraat 18. NJ Mobility Services is bereikbaar per e-mail op nick@njmservices.nl en telefonisch op +31 13 210 10 45.

 

Artikel 2 – Toepasselijkheid, offertes en overeenkomsten

1.      Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, aanbiedingen, opdrachten en overeenkomsten die u met NJ Mobility Services aangaat, alsmede op alle aanvullende- en vervolgopdrachten die NJ Mobility Services voor u uitvoert.

2.      Indien één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) die u met NJ Mobility Services heeft gesloten nietig zijn of vernietigd mochten worden, zullen partijen overleggen om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zover mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht wordt genomen. De nietigheid of vernietigbaarheid van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden of de overeenkomst(en) tast de rechtsgeldigheid van de overige bepalingen niet aan.

3.      Aanbiedingen en offertes die NJ Mobility Services aan u doet zijn vrijblijvend en gelden, tenzij anders is overeengekomen, 14 kalenderdagen. NJ Mobility Services is niet gebonden aan algemeen en niet aan u geadresseerde informatie of aanbiedingen, al dan niet gedaan op het internet of op haar website. U kunt aan zulke geen rechten ontlenen, tenzij deze direct aan u zijn gericht.

4.      Een overeenkomst komt eerst tot stand door tijdige acceptatie hiervan. NJ Mobility Services zal de totstandkoming van de overeenkomst aan u bevestigen.

5.      Eventuele afwijkingen van deze algemene voorwaarden, een afwijkende aanvaarding van een aanbod of een afwijking van de gesloten overeenkomst gelden slechts wanneer deze schriftelijk door NJ Mobility Services worden geaccepteerd.

6.      NJ Mobility Services heeft het recht om na totstandkoming van de overeenkomst nadere voorwaarden of eisen te stellen die voor een goede uitvoering van de overeenkomst dienstig zijn.

 

Artikel 3 – Uitvoering overeenkomst

1.      NJ Mobility Services zal de overeengekomen diensten naar beste kunnen en inzicht uitvoeren en hierbij de eisen van goed opdrachtnemerschap in acht nemen. (Uitvoerings)termijnen die NJ Mobility Services hanteert zijn slechts indicatief en niet bindend.

2.      NJ Mobility Services mag – zonder dat hiervoor uw toestemming is vereist – bij de uitvoering van haar diensten gebruikmaken van derden. NJ Mobility Services is ook in dat geval verantwoordelijk voor de deugdelijkheid van de uitvoering van de overeengekomen diensten.

3.      NJ Mobility Services is voor een goede uitvoering van haar dienstverlening afhankelijk van de informatie en uiting van wensen die u hierover aan NJ Mobility Services verstrekt. U bent verplicht alle informatie die zij redelijkerwijs nodig heeft voor een goede dienstverlening, gevraagd en ongevraagd, te verschaffen uiterlijk 24 uren voorafgaande aan de uitvoering van de werkzaamheden. Hieronder wordt in ieder geval begrepen de specificatie van de opdracht en het voor de opdracht vereiste rijbewijs. NJ Mobility Services heeft het recht haar dienstverlening op te schorten totdat u aan deze verplichting heeft voldaan. NJ Mobility Services is niet aansprakelijk voor onjuistheden of onvolledigheden in de informatie die u aan haar verstrekt.

4.      NJ Mobility Services heeft het recht haar prestaties op te schorten en/of de overeenkomst met u te beëindigen indien uitvoering van de overeenkomst (tijdelijk of blijvend) niet (meer) mogelijk is als gevolg van overmacht.

5.      Indien de opdracht wordt uitgevoerd in een auto die niet in beheer van NJ Mobility Services is, dient u er zorg voor te dragen dat u het recht heeft de auto te (doen) gebruiken, de auto voldoet aan alle eisen die de wet- en regelgeving hieraan stellen, de (veiligheids)eisen die hieraan redelijkerwijs te stellen zijn (mede) vanuit het oogpunt van deugdelijk en volledig onderhoud, het voertuig gedurende de looptijd van de overeenkomst all-risk verzekerd is en ten behoeve van de auto een inzittendenverzekering is afgesloten. Ook dienen u en de overige inzittenden zich te allen tijde aan de geldende wet- en regelgeving te houden. Indien zulks niet (langer) het geval is heeft NJ Mobility Services het recht haar dienstverlening op te schorten of te beëindigen.

 

Artikel 4 – Prijzen en betaling

1.      Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden alle opgegeven prijzen en tarieven exclusief btw, heffingen van overheidswege, autokosten, brandstofkosten, parkeerkosten, kosten voor noodzakelijk openbaar vervoer, reiskosten van en naar de bestemming alwaar de diensten worden uitgevoerd, overnachtingskosten bij meerdaagse opdrachten en andere kosten die verband houden met de gebruikmaking van een voertuig.

2.      NJ Mobility Services maakt voorts aanspraak op:

a.      Indien de opdracht wordt uitgevoerd in uw auto en/of de opdracht op uw locatie start: de reiskosten van en naar uw locatie;

b.      De wachttijd die de chauffeur wachtend ten behoeve van u doorbrengt;

c.      Vergoeding van de door haar gemaakte overnachtingskosten indien sprake is van een meerdaagse opdracht (d.w.z.: meer dan 9 rijuren op een dag);

d.      Vergoeding van maaltijdkosten indien de opdracht ten minste 8 uren in één etmaal in beslag neemt;

e.      Vergoeding van de pauzetijd indien de opdracht meer dan 3 (aaneengesloten) uren duurt. Per 3 uur wordt 15 minuten pauze gerekend;

3.      NJ Mobility Services heeft het recht haar prijzen éénmaal per jaar te indexeren waarbij 2021=100. U heeft het recht de overeenkomst te ontbinden of beëindigen indien de prijsstijging daardoor groter is dan 15%.

4.      Betaling dient, tenzij anders overeengekomen, te geschieden binnen 14 kalenderdagen na de factuurdatum middels girale betaling.

5.      NJ Mobility Services is gerechtigd een borgsom en/of voorschot op het te factureren bedrag te verlangen van maximaal 50% van de overeengekomen prijs. NJ Mobility Services heeft het recht haar prestatie op te schorten totdat u het in rekening gebrachte voorschot en/of borgsom heeft betaald.

6.      Indien u niet, niet volledig of niet tijdig aan uw betalingsverplichting voldoet heeft NJ Mobility Services het recht haar prestatie op te schorten. Indien de uiterste betaaldatum is verstreken zal NJ Mobility Services zal u éénmaal een betalingsherinnering sturen. Na omgaande van de in de betalingsherinnering genoemde termijn verkeert u in verzuim. U bent dan, naast de gefactureerde hoofdsom, ook de rente en incassokosten verschuldigd. Indien u consument bent geldt hiervoor de wettelijke rente en de buitengerechtelijke incassokosten tot het wettelijk maximum. Indien u geen consument bent geldt een rente van 12% en incassokosten van 20% over de hoofdsom met een minimum van € 200,00.

 

Artikel 5 – Annuleren en (voortijdig) beëindigen van de overeenkomst

1.      Indien u de overeengekomen werkzaamheden wenst te annuleren dient u dit ten minste 48 uren voor de beoogde aanvangsdatum aan NJ Mobility Services te melden. Annulering geschiedt in dat geval kosteloos. Indien de annulering later plaatsvindt bent u een vergoeding verschuldigd van;

a.      25 % van de overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 48 uren of tussen 48 en 24 uren voor de beoogde aanvangsdatum;

b.      50 % van de overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 24 uren of tussen 24 en 12 uren voor de beoogde aanvangsdatum;

c.      75 % van de overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 12 uren of tussen 12 en 6 uren voor de beoogde aanvangsdatum;

d.      100% van de overeengekomen prijs indien de annulering plaatsvindt 6 uren of tussen 6 en 0 uren voor de beoogde aanvangsdatum;

2.      Iedere partij heeft het recht een overeenkomst (tussentijds) te ontbinden indien de andere partij in staat van faillissement is verklaard, surseance van betaling is verleend, onder bewind of curatele is gesteld, het bedrijf of de bedrijfsvoering beëindigt, of een der partijen de verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst ook na aanmaning niet nakomt.

 

Artikel 6 – Aansprakelijkheid

1.      NJ Mobility Services is slechts aansprakelijk voor schade die u of een derde lijdt indien en voor zover deze schade het gevolg is van opzet of grove schuld of nalatigheid van de zijde van NJ Mobility Services of door haar ingeschakelde derden. Indien en voor zover NJ Mobility Services aansprakelijk is, is zij slechts gehouden de directe schade te vergoeden tot een maximum van de door de aansprakelijkheidsverzekering van NJ Mobility Services aan haar uitkeert, dan wel, indien geen uitkering plaatsvindt, tot maximaal de factuurwaarde over de afgelopen 12 maanden.

2.      Indien u meent dat NJ Mobility Services aansprakelijk is voor enige schade, dien u dit zo spoedig mogelijk na ontdekking hiervan, uiterlijk binnen 14 dagen na ontdekking of 60 dagen na het ontstaan van de schade, aan NJ Mobility Services te melden, een en ander op straffe van verval van recht op schadevergoeding.

3.      U vrijwaart NJ Mobility Services voor aanspraken van derden die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden of stellen te lijden.

 

Artikel 7 – Juridische bepalingen

1.      Op de rechtsverhoudingen die u met NJ Mobility Services heeft is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

2.      Indien er tussen partijen een geschil ontstaat spannen partijen zich in om tot een voor beide partijen passende oplossing te zorgen. Indien zulks onverhoopt niet mogelijk is, is de bevoegde rechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant bevoegd kennis te nemen van het geschil.

 

 

— Algemene Voorwaarden NJ Mobility Services — Versie mei 2022 —

 

×